Socker-Jesus och socker-Gud

 

Den icke helt okände estradören, kreatören och riksbögen Jonas Gardell har skrivit en bok som heter ”Om Jesus”. Det är inte första gången Gardell fuskar inom teologins område – hans tidigare insatser i ämnet renderade honom ett hedersdoktorat i teologi i Lund.

När jag såg Jonas Gardell i en morgonsoffa här om dagen förklarade han, att den Jesus-bild han nu utkolporterar är en reaktion mot den frikyrkliga kristenhetens socker-Jesus, ni vet den där romantiskt idealiserade figuren med strålande rent och skönt utseende som går omkring och klappar barn på huvudet och gullar med små lamm. Så långt är jag med. Jag har nämligen viss förståelse för om Gardell vill göra upp räkningen med den gestalten, som naturligtvis har föga eller intet med den historiska personen Jesus att göra.

Jag har emellertid invändningar mot den bild av Frälsaren Gardell framställer. Enligt Gardell är det troligt att Jesus (Yeshua på hebreiska) var en riktig bonnläpp som var tandlös, undersätsig (omkring 150 cm lång enligt Gardell i morgonsoffan) och med svart, krulligt hår samt mörk hy. Förmodligen, menar Gardell, var Jesus dessutom analfabet. Detta är naturligtvis en klart felaktig och missvisande bild av den historiske Jesus. För det första kan han inte ha varit analfabet, eftersom han, enligt Skriften, redan som tolvårig i Jerusalems tempel slog de skriftlärde med häpnad med sin lärdom. Evangelierna är sedan enstämmiga i sin bild av Jesus som en auktoritativ och djupt skriftkunnig rabbin, den där ingen farisé eller lagkunnig slog på fingrarna. Jesus brukade vidare recitera Torah-texterna på hebreiska i synagogorna och var en lysande debattör.

Det är för mig därför solklart att Jonas Gardells Jesus-bild är i dessa avseenden falsk. Ingen dvärgväxt landsortspredikant med lässvårigheter och dessutom utan en tand i käften hade haft minsta chans att göra sig gällande i samtidens religiösa landskap, där det vimlade av Messias-pretendenter och lagkloka som törstade efter att sätta dem på plats. Jag föreställer mig att många av dessa hade tänderna i behåll, så varför då inte Jesus? Att en figur som den Gardell med yvig pensel målar upp skulle kunna samla tusentals anhängare omkring sig, och av det religiösa och politiska etablissemanget i Jerusalem skulle kunna uppfattas som ett så betydande hot mot den bestående ordningen att han slutligen avrättades på ett kors, är något helt orimligt.

Ola Salo som Jesus.

Dessutom har jag grava invändningar mot Gardells gudsbild. Livets ords huvudpastor Ulf Ekman tolkar denna på följande sätt i en kommentar i tidningen Världen idag den 3 april: ”Om jag förstått Jonas Gardell rätt, så vill han med allt han har, försvara tre för honom så viktiga teser. Dessa är: 1. Gud är så kärleksfull att han inte hakar upp sig på hur vi lever. Han vill att vi skall leva ut vårt liv som det behagar oss. 2. Synd, orenhet och andra bibliska uttryck existerar inte. De är termer hämtade ur gammaldags religiösa föreställningsvärldar som är inaktuella i dag och som vi måste göra rent hus med. 3. Alla, absolut alla kommer ovillkorligt till himlen, annars är Gud orättvis.”

Jonas Gardell förklarade i morgonsoffan att han ville ta kål på den socker-Jesus som det predikas om i frikyrkan och annorstädes. Jag kan sympatisera med den målsättningen. Det är då, som jag ser det, helt obegripligt att Gardell väljer att framställa Gud som ”socker”-Gud”: en högsta varelse som inte ställer några som helst krav på någon, och som tillåter vilka synder som helst (inklusive dem som strider mot Tio Guds bud) utan invändningar – då icke minst Gardells egen, som alla vet vad den är och som Bibeln är rörande enig om i sitt fördömande. Jesus var, såvitt jag förstår, den förste i världshistorien som framställde Gud i himlen som en far månande om sina barn. Ett fullödigt uttryck för denna fadersgestalt kommer till uttryck i Jesu liknelse om den förlorade sonen. Som jag uppfattat det instämmer Jonas Gardell i bilden av Gud som en älskande far.

Var och en som själv har barn vet dock att ingen förälder värd namnet struntar i om ens egna barn ägnar sig åt hejdlöst syndande. Om jag hade haft en son eller en dotter som till exempel knarkade, stal och begick våldsbrott, och kanske som en följd härav hamnade i fängelse, så skulle jag naturligtvis inte sitta med armarna i kors utan göra mitt yttersta för att få mitt barn att lämna den fördärvliga väg vederbörande var inne på. Jag skulle göra detta just av det skälet att jag älskade mitt barn. Gud kan därför givetvis inte sitta i sin himmel, flina fånigt med sin (måhända tandlösa) mun och godkänna vilka upprörande handlingar som helst som barnen begår och låta dem bli delaktiga av saligheten ”no matter what”. Då vore Han en synnerligen dålig förälder. Gud älskar sina mänskliga barn, men Han ställer vissa krav på dem.

Det är också därför som Jesus, som har ett så nära förhållande till sin himmelske fader att han kan kallas Guds son, visserligen förlåter evangeliets sexmissbrukande kvinna som är på väg att stenas men tillhåller henne: ”Gå, men synda inte mer.” Jag är inte så säker på att Jesus skulle ingripa mot den stenförsedda pöbeln om samma kvinna skulle upprepa sin synd, ty handlingar har konsekvenser också i Guds och Jesu värld.

Jonas Gardells Jesus-bild inrymmer ävenledes ett par andra komponenter: Jesus var inte Gud, och han föddes inte genom jungfrufödsel. Här är jag ense med Gardell. Synen på Jesus som Gud, en varelse som desslikes hade skapats före själva Skapelsen, var aldrig aktuell förrän bilden av den verklige Yeshua hade förbleknat. Den börjar med det senast skrivna evangeliet, det med Johannes som författare vilket framställdes något hundratal år efter Jesu död på korset, och fullbordas med kyrkomötet i Nicea 325 då politikerna med kejsar Konstantin i spetsen och majoriteten av de samtida, fornkyrkliga ledarna kompromissade fram en Jesus-bild som de flesta kunde acceptera. Treenigheten och Jesus som Gud hade skapats, inte genom något gudomligt påbud utan som en följd av kyrkopolitiska kompromisser. Vi borde i dag vara mogna att lämpa dessa vanföreställningar över bord.

Jungfrufödselns dogm är tvivelsutan en följd av en lika verklighetsfrämmande som romantiserande Maria-kult i kombination med den bigotta syn på sexualiteten, som säkerligen utmärkte de kvinnohatande gamla ungkarlar som var verksamma långt efter Jesu död. Jesu samhälle var ett lika jordnära och realistiskt samhälle som något annat både förr och senare. Jesus avlades naturligtvis på samma sätt som alla andra mänskliga varelser. Vem var då hans jordiske far?

Denna gåta får sin lösning för den som med oförvillat öga läser Lukas evangelium 1:39-40, 56: ”Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.” ”Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.” Mycket hinner hända på tre månader, och Marias vistelse hos makarna Sakarias och Elisabet ledde till att hon blev havande med Jesus; Elisabet väntade samtidigt Johannes döparen. Således var den framstående tempeltjänaren och prästen Sakarias inte bara Johannes utan också Jesu far. Det bör inte vara några problem att jämka samman detta förhållande med det budskap som ängeln tidigare bibringat Maria: att hon skulle bli havande med Jesus genom den helige andes tillskyndan. Vi vet att Bibelns budskap ofta uttrycks genom liknelser och symboler, och jag ser inga svårigheter i att Marias och Sakarias förening i syfte att frambringa Messias, Guds son och världens frälsare, kan liknas vid ett ingripande av den helige ande.

Den jordiska verkligheten är handfast, och det är i enlighet därmed Gud måste arbeta.

Explore posts in the same categories: "Om Jesus", Bibeln, Elisabet, Jesus, Jonas Gardell, jungfrufödsel, Maria, Ola Salo, religion, Sakarias, treenigheten, Ulf Ekman, Världen idag

17 kommentarer på “Socker-Jesus och socker-Gud”

 1. benke Says:

  Utan att ha tagit del av Gardells bok eller Ulf Ekmans tolkning i sin helhet, så undrar jag hur någon (Gardell eller annan) kan mena att Gud är orättvis såvida inte alla ovillkorligen kommer till himlen. Låt vara att det är Ekmans tolkning av vad Gardell sagt.

  Tvärtom, Gud vore orättvis om alla kom till himlen ovillkorligen. Tänk om både Raoul Wallenberg och Hitler skulle ses som likvärdiga av Gud och att båda fick komma till himlen. Förhoppningsvis är det inte så. Förhoppningsvis finns ett helvete.

 2. Tommy Hansson Says:

  Helvetet är, som jag ser det, ett andligt tillstånd som onda människor befinner sig i redan här på jorden. Der är naturligtvis befängt att tro att detta skulle ändra sig endast av det skälet att man övergår till ett andligt tillstånd.

 3. benke Says:

  Nu kanske jag misstolkar dig Tommy, men jag hoppas att det finns ett fysiskt helvete. Saddam Husseins andliga tillstånd här på jorden befann sig i helvetet. Det är vad du säger. Du framför en intressant teori Tommy. Jag hoppas att du har rätt.

 4. Tommy Hansson Says:

  Vad jag menar är att när en människa som befinner sig i ett helvetiskt tillstånd på jorden – som Saddam, som Stalin, som Hitler – efter sin fysiska död övergår till den andliga världen hamnar vederbörande naturligtvis också i helvetet.

 5. Johan Bensow Says:

  Hansson menar tydligen liksom Swedenborg att den ”andliga världen” inte är fysisk. Kanhända sammalunda gällande uppståndelsen? Mot detta vittnar Skriften.

  Sedan stämmer inte påståendena om Jesu Gudom samt jungfrufödseln. Belägg finns för att de första kristna höll fast vid detta. Det var inget som varken Johannes eller Konstantin hittade på.

 6. Tommy Hansson Says:

  Ja, Johan Bensow, jag bekänner mig till Swedenborgs synsätt beträffande den andliga världen.

  Skriften bekräftar, tvärtom mot vad du skriver, förekomsten av en andlig värld bortom den fysiska – i NT berättas sålunda om hur Jesus, alltmedan lärjungarna sov, sammanträffade med såväl Moses som Elia. Eftersom båda dessa var avsomnade sedan länge, finns det ingen annan förklaring än att de manifesterade sig för Jesus från nämnda andliga värld.

  Min åsikt om uppståndelsen är, i korthet, att den var andlig och sålunda ej fysisk.

  Om det finns belägg för att personer i Jesu omedelbara närhet trodde på Jesu gudom samt jungfrufödseln skulle jag gärna vilja ta del av dem för att kunna göra en bedömning!

 7. Johan Bensow Says:

  En andlig värld, ja, men varför skulle den inte också vara fysisk? Är det månne gnostiska tankar som spökar? Sådana som tycker att kroppslighet är ont och andliga eterkroppar är mer andligt.

  Jesu uppståndelsekropp kunde man ta på, den åt och drack.

  Men den allmänna uppståndelsen har ännu inte skett. Bibeln varnar för att mena att uppståndelsen och Kristi återkomst inte är fysiska utan andliga.

  Begreppet Trinitas myntades ganska tidigt, vi talar om 100-talet. De tidiga postapostoliska breven pekar på Jesu Gudom. Likaså alla tidiga bekännelser.

  Så fel kunde inte kyrkan gå såpass snabbt efter apostlarnas död. Man lärde vad man hade undfått från de judiskt-kristna apostlarna.

  Orginellt f ö att kombinera swedenborgianska tankar med förnekandet av Jesu Gudom. Swedenborg var ju mycket strikt på att Jesus är Gud, även om han tog avstånd från det klassiska treenighetsbegreppet.

 8. Tommy Hansson Says:

  Nej, jag menar inte alls att det kroppsliga är ont och det andliga, i motsats därtill, gott. Endast att människans andliga jag fortfar att existera i en annan, icke påtaglig dimension efter kroppens död.

  Jag delar således i stort Swedenborgs syn på den andliga världen medan jag däremot avvisar hans syn på Jesus som Gud och hans uppfattning om att det inte finns någon djävul.

  Detta är måhända originellt, men so what?

 9. Hans Says:

  Jag delar Bensows uppfattning som väl stämmer med de analyser jag gjort av Bibeln och andra skrifter samt egna upplevelser, så tillvida att vi lever endast dagsmedvetet i materiell värld, som döda finns vi enligt Bibeln i ”dödsriket” och den eviga lånebiten av Guds ande återgår.
  Om så Gud finner önskvärt så kan varje individ återskapas ur Guds minne. Gud lånar då ut samma lilla mikrobit av sin ande igen. Jag tror alltså på individuella, unika delar av Guds ande.
  Vad som styrker unika andestycken kommer jag att ta upp i min blogg, välkomna.
  Jag har full förståelse för Tommy och alla andra som tror på ett liv i en annan typ av värld, därför att Bibeln och andra skrifter är dunkla på den punkten.
  Men övergång mellan världarna är nog få förunnat och Jesus är en av de få.
  (Eller i alla fall de som gett upphovet tlll Jesusbilden var några av de få, dvs ”halvgudar” från andra kulturer med stöd av Paulus Jesusbild)
  Vi är ju skapade för en materiell tillvaro.
  Vi ska inte ”upp” tillsammans med ”Jehovas vittnen” eller andra misstolkare och ”regera” från ”himlen” tillsammans med Jesus.
  Den här världen är nog så ”andlig” genom att den är nästan bara tomrum och det mesta är illussion liksom materiens fasthet.
  På samma sätt kan illussioner skapas av fast materia i världar med annan proportionalitet av grundkrafterna.
  Jag har inte upplevt det så eller att sådan värld finns för vår övergång, men detta betyder att andeväsen som ”änglar och ”demoner” mycket väl kan uppleva sin omgivning som fast, dvs sådant som vi inte ser.

  mvh / Hans

 10. Håkan Says:

  Ni samtalar om något som ingen människa kan veta något om.Gud, Gudsbild, Livet efter detta osv. Det är bara att acceptera att vi får leva i det preliminära.

 11. Tommy Hansson Says:

  Många människor inklusive jag själv har haft Guds-upplevelser av olika slag, Håkan.

  Var och en som gjort ett allvarligt försök att bedja är nog också medveten om förekomsten av en högre verklighet som vi kanske inte kan bevisa vetenskapligt, men som vi kan snudda vid på intuitiv väg.

  Det är denna verklighet som kan kallas Gud.

 12. Håkan Magnusson Says:

  Jag har också haft ”Gudsupplevelser” men har senare förstått att det har med det männskliga psyket att göra. Visst kan vi kalla det för Gudsupplevelser. Oftast beror det på vilken föreställningsvärld man lever i. Det finns människor som har haft intesivupplevelser som inte tolkar det religiöst.

  • Tommy Hansson Says:

   Det är ju självklart att gudsupplevelser har med psyket att göra. Någon del av människan måste ju fånga upp och tolka budskap/upplevelser av detta slag.

   • Håkan Magnusson Says:

    Självklart kan man resonera som du gör. Min tro är att vi visst kan uppleva saker som vi inte har någon förklaring på, men det betyder inte med automatik att det är en övernaturlig Gud som ingriper. Det är snarare ett naturligt fenomen i våra psyken som vi inte har förklaring till nu, men som vi kanske har svar på om 100år eller tidigare. Jag vill inte utesluta sådana tankegånger. Semantikens förståelse av entiteten Gud är långt äldre än GT och har en annan förståelse än den judisk-kristna.

 13. Tommy Hansson Says:

  Självklart kan vi uppleva till synes oförklarliga fenomen som inte har med Gud att göra.

  Och visst stämmer det att människans upplevelser av Gud/något gudomligt sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden.

  Detta utesluter, som jag ser det, dock inte att Gud verkligen existerar.

 14. Håkan Magnusson Says:

  Jag tror också på Gud men inte som ett övernaturligt väsen! Gud är ”Det gemensamt goda”, men för att lyckas formulera vad det betyder, så måste man dels förstå vad ”ord” är och hur de fungerar som abstraktioner till verkligheten. Man behöver även förstå ”idén om Ont och Gott” samt vad ”Sanning” innebär. Bakar vi ihop det tillsammans, så har vi nog ringat in 90 % av entitetet ”Gud”.

 15. Tommy Hansson Says:

  Det skadar säkert inte att läsa in sig på olika aspekter av Gud – teologiska, semantiska, filosofiska och så vidare. Om inte annat så ökar det allmänbildningen och gör att vi kan briljera lite extra när samtalet vid festen med bordsgrannen blir litet djupare.

  Däremot hjälper det oss inte nämnvärt att förstå vem Gud är. Ty Gud är enligt min erfarenhet ett personligt väsen som vi kan börja förstå intuitivt endast genom bön, förutsättningslöst sökande och/eller en ren uppenbarelse.

  Vare därmed sagt att Gud inte är en abstraktion tillkommen genom inomvärldsliga ansträngningar. Gud är en levande person!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: