En utflykt i det judiska Stockholm

Jag har under några år besökt Betlehemskyrkans Israelgrupp i Stockholm och funnit stort nöje i detta. Gruppen, som kan besökas av envar som intresserar sig för frågor som har med Israel och judenheten att göra, håller var tredje fredag i månaden (med undantag för sommarsäsongen) möte med inbjuden föredragshållare. Bland gruppens aktiviteter finns även en årlig bussutfärd i det ”judiska Stockholm”, och det är om årets upplaga av denna begivenhet jag tänkte berätta i det här inlägget.

En förutsättning för att en aktivitet av det här slaget skall fungera är att det finns en sakkunnig guide med i bilden, och så är verkligen fallet i detta sammanhang. Han heter David Fischer och är en unik person så tillvida att han 1996 vid Uppsala universitet blev teologie doktor på en avhandling om den judiska församlingen i Stockholm och dess liv. Han blev därmed den förste i Norden som vid en teologisk fakultet behandlade ett icke-kristet, religiöst samfund. David Fischer har bland annat författat den mycket läsvärda boken ”Vykort från Det heliga landet” 1840-1940″ (Atlantis, 2003) vilken behandlar de vykort som framställdes av den svenska kristna väckelseförsamling som bildades i Jerusalem 1896 efter invandring från Nås socken i Dalarna.

Det var om denna utvandring Selma Lagerlöf skrev i romanen ”Jerusalem”. Fischer visar i sin bok att den svenska Jerusalem-kolonin inte alls hade det så eländigt som Lagerlöf ville låta påskina – den fick en god utkomst genom försäljningen av vykort med hela världen som marknad.

Första anhalten på bussutfärden den 10 maj blev den ortodoxa synagogan Adat Jisrael på Sankt Paulsgatan på Södermalm, som färdigställdes 1918 i en tidigare biograf- och teatersalong och som förvaltas av den judiska Stockholms-gruppering som kan uppvisa den i dag största tillväxten. Stora synagogan i Stockholm, den på Wahrendorfsgatan som är hemvist för den konservativa judiska kommuniteten, har under senare år främst under tillskyndan av rabbinen Morton Narrowe fått en alltmer liberal prägel vilket man trodde skulle garantera en stadig tillväxt. Motsatsen blev dock fallet, och i dag är det alltså den judiska ortodoxin som samlar flest intressenter i huvudstaden; onekligen ett intressant och tankeväckande faktum.

Som bekant brukar judenheten indelas i tre grupperingar – en ortodox, en konservativ och en liberal variant. I dessa sammanhang är det den ortodoxa varianten som står för den egentliga konservatismen, medan den konservativa är i stort liberal och den liberala i hög grad reforminriktad. Hänger ni med? Den konservativa grupperingen med anknytning till synagogan på Wahrendorfsgatan nära Kungsträdgården ville för en tid sedan ha en kvinnlig rabbin från New York, men denna valde slutligen att tacka nej till erbjudandet.

Nobelpristagarinnan Nelly Sachs.

Besöket i den lilla vackra synagogan på Södermalm var en angenäm upplevelse. Därifrån bar det av till Bergsundsstrand 23 på Kungsholmen, en välkänd adress för den litterärt intresserade stockholmaren. Det var här den lilla sköra poetissan Nelly Sachs (1891-1970) bodde under alla år sedan hon anlänt till Stockholm med sin mor från Berlin i samband med krigsutbrottet 1939. Hon tilldelades 1966 Nobelpriset i litteratur tillsammans med israelen Samuel Josef Agnon. Sachs behandlade i sin diktning ofta det hemska som hände under Förintelsen. Nelly Sachs var för övrigt väninna till min hustrus mormor Erna Levy, som själv inte var judinna men gift med en judisk man från Berlin; båda kom till Stockholm medan det ännu var möjligt för personer med judisk anknytning att ta sig ut ur Hitlertyskland.

Innan det var dags för lunch på Kulturhuset ställdes färden till Kungliga Slottet och Gamla stan, som är betydelsefulla för det judiska Stockholm. Det var nämligen på Slottsbacken som den förste juden som tilläts utöva sin religion i Sverige – Aaron Isaac – sammanstrålade med konung Gustaf III och överståthållaren Carl Sparre och fick klartecken från dem båda att stanna kvar i landet och utöva sitt yrke utan att konvertera till kristendomen.

Förste praktiserande juden i Sverige, Aaron Isaac (1730-1817).

Aaron Isaac (1730-1817) var bördig från Treuenbrietzen utanför Berlin. Han utbildade sig till sigillgravör och arbetade en tid i svenska Stralsund i nordligaste Tyskland innan han bestämde sig för att flytta till det egentliga Sverige, där hans yrkeskunskaper var mycket efterfrågade. Efter klartecken från kungen och överståthållaren skickade Isaac efter sin familj och slog sig tillsammans med denna ned i Stockholm. Andra släktingar och trosfränder strömmade till. Omsider hade Isaac lyckats rekrytera de tio vuxna män (minjen) som enligt judisk tradition krävs för att hålla gudstjänst, och den första riktiga synagogan upprättades i en byggnad på Själagårdsgatan i Gamla stan sedan tillstånd härför givits 1779. Denna synagoga tjänade som gudstjänstlokal fram till dess att den kände arkitekten Scholander fick uppdraget att rita den stora synagogan på Wahrendorfsgatan, som var något av ett ”skrytbygge” med syftet att manifestera den status som den välbeställda judiska kommuniteten i Stockholm omsider nått. I den ursprungliga synagogans lokaler inrättades därefter en polisstation, men numera huserar där ett känt arkitektkontor.

Förutom Stora synagogan och Adat Jisrael på Söder finns i Stockholm en tredje synagoga, vilken också den är ortodox (bland annat innebärande att män och kvinnor sitter åtskilda). Detta senare Guds hus kallas Adat Jeschurun, är beläget på Riddargatan på Östermalm och har en fascinerande förhistoria. Gudstjänstlokalen fraktades nämligen per båt till Stockholm från Hamburg, där den som genom ett mirakel klarade sig undan Kristallnattens härjningar den 9 november 1938. Det var först när den ankommit till Hamburgs hamn som den förvandlades till kaffeved av nationalsocialistiska tyska hamnarbetare. Efter en noggrann restaurering kunde dock synagogan tas i bruk och samlar ännu, 70 år senare, ortodoxt troende judar till gudstjänster och judiska bemärkelsedagar. Adat Jeschurun ingick dock tyvärr inte som utflyktsmål på bussutfärden.

Den judiska invandringen till Sverige har försiggått i vågor. De judar som anlände till Sverige efter pionjären Aaron Isaac blev med tiden i stor utsträckning, genom sitt kunnande och sin driftighet, välbeställda och aktade medborgare och valde i de flesta fall att låta sig assimileras i det svenska samhället. Familjer som Bonnier, Sachs, Hirsch och Josephson är välkända icke minst inom affärs- och förlagsbranscherna.

Under 1870- och 1880-talet kom en ny judisk invandringsvåg till Stockholm och Sverige från Tsarryssland, och det rörde sig om mindre bemedlade judar som flydde undan de pogromer som med jämna mellanrum inträffade i Ryssland och östra Europa. Dessa övervägande ortodoxa  judar sågs inte med särskilt blida ögon av den existerande och väletablerade judenheten, vilken dock frikostigt understödde de nya invandrarna med pengar, bostäder och arbetstillfällen. De nyanländande judarna bosatte sig till övervägande delen på Södermalm och etablerade församlingsgruppen Adat Jisrael, som först höll till två trappor upp i en byggnad på Sankt Paulsgatan 17 innan man etablerade sig i den forna teater- och biografsalongen på nummer 13.

Det kan nämnas att från den sistnämnda församlingsgruppen avknoppades en utbrytargrupp som kallades Beit Jaakov men som också gick under benämningen Scheiderser Schul, vilken småningom kom att återförenas med Adat Jisrael. Orsaken till avknoppningen skall inte ha varit några större religiösa tvisteämnen utan stod snarare att finna i en mindre välfungerande personkemi.

I dag finns inget judereglemente som reglerar svenska judars aktiviteter.

Åter till bussutflyktsdeltagarna, vilka efter lunch fraktades till Kungsholmen för att först ta del av David Fischers lärda föreläsning om den judiske grosshandlaren och byggherren Isaak Hirsch (1843-1917), vilken bland annat uppförde två fastigheter i kvarteret Bodarna på Strandvägen. En del av Hirschs kvarlåtenskap åtgick till att bilda Stiftelsen Isaak Hirschs minne, vilken enligt sina statuter skulle ”bereda billiga bostäder åt dem som sett bättre dagar, men ej längre hava råd bekosta hyra.” Hirsch investerade vidare i fastigheter i Sundsvall efter den ödeläggande branden 1888. Det var även den teaterintresserade Hirsch som bekostade uppförandet av Oscarsteatern i Stockholm 1905 (Hirschs främsta intresse vad teatern anbelangar lär, åtminstone enligt Fischer, ha stavats balettflickor).

Isaak Hirsch är för övrigt morfars farbror till de inte helt okända bröderna Per och Olle Wästberg.

På Kungsholmen ligger också två gamla judiska begravningsplatser, som båda var i bruk från slutet av 1700-talet till slutet av 1850-talet. Att det är två begravningsplatser är ett resultat av en splittring inom den ursprungliga judiska församlingen, där ett antal medlemmar var missnöjda med Aaron Isaacs ledarskap och därför anlade en egen begravningsplats i Kronobergsparken. Stoftet efter Aaron Isaac och dennes hustru vilar på den något större begravningsplatsen Aronsberg på Alströmersgatan

Efter Aaron Isaacs ankomst till Sverige utformades under Gustaf IIIs regeringstid 1782 det så kallade Judereglementet, vilket klargjorde vilka näringar som judar skulle tillåtas ägna sig åt och var de skulle få bosätta sig och bilda judiska/mosaiska församlingar. Förutom i Stockholm blev det tillåtet för personer av judiskt ursprung att slå upp sina bopålar i Göteborg och Norrköping; en judisk kommunitet bildades även i Karlskrona. Aaron Isaac gjorde Kronan stora tjänster och utsågs 1788 till arméleverantör i Gustaf IIIs krig mot Ryssland och utnämndes revolutionsåret 1789 till hovleverantör.

Judar hade funnits i Sverige långt innan Aaron Isaac anlände. Således finns dokumenterat att Gustaf Vasa anlitade en judisk läkare, som troligen var den ende utbildade läkare som fanns i vårt land vid denna tid. Så kallade hovjudar fanns även vid exempelvis drottning Christinas och Carl XIs respektive hov. Dessa anställdes emellertid endast därför att de besatt färdigheter som deras förnäma uppdragsgivare var i behov av och tilläts inte praktisera sin religion. Alla judar som ville bo och leva i Sverige förständigades att genom dop övergå till den kristna religionen. Om judisk närvaro vittnar vidare de utsmyckningar av antisemitisk natur som fortfarande kan studeras på Uppsala domkyrka.

Inte heller Aaron Isaac undgick antisemitismen, denna gåtfulla cancersvulst som förgiftat mänsklig samvaro ända sedan Egyptens faraoner använde judarna som slavarbetare. Aaron Isaac skriver i sina till svenska översatta memoarer (originalet var skrivet på västjiddisch dialekt): ”Men hur mycket elakt skrevo de inte dagligen i tidningarna mot mig. Och vilka gemenheter tänkte de inte ut mot judarna, som populasen sedan skrek efter mig. På cirka 14 dagar gick jag inte ut på gatan. De skrevo till och med mot konungen och frågade varifrån han fått rättighet att förorena detta heliga land med judar.”

I dag finns tre judiska församlingar på svensk mark – i Stockholm, Göteborg och Malmö; den i Stockholm omfattar dessutom hela Norrland. Antalet judar bosatta i Sverige uppgår enligt doktor Fischer till vid pass 25 000 enligt det traditionella sättet att räkna judiskhet efter moderns släktsida. Judiska församlingen i Stockholm, det vill säga dess liberala/konservativa gren, accepterar sedan några år tillbaka dock även judiskt påbrå från faderssidan, och med det sättet att räkna fördubblas antalet judar till omkring 50 000.

En interiör från den vackra Stora synagogan i Stockholm.

I takt med stigande islamsk invandring och utbredandet av extremnationalistiska och/eller nationalsocialistiska åsikter, detta i förening med demonisering av staten Israel, har dessvärre antisemitismens fula tryne (stundom maskerat med en mer salongsfähig ”antisionism”) kommit att fördystra tillvaron för Sveriges judar, detta särskilt i Malmö. Det behövs eldsjälar av typ David Fischer och Betlehemskyrkans Israelsgrupps ledande kraft, Tor Carlid, för att råda bot på detta!

Slutligen ett personligt klargörande. Jag har, mig veterligt åtminstone, inte en droppe judiskt blod i mina svenska ådror. Ända sedan jag 1963 på en skolresa besökte Stora synagogan i Stockholm och i samband därmed på Chinateatern såg teaterpjäsen ”Anne Franks dagbok” med Maud Adelsohn i titelrollen, har jag känt varm sympati för Israels och judenhetens sak. Det tackar jag min dåvarande klassföreståndare Lena (Forsberg) Gunnarsson för.

Jag vill också påstå att judendomen ingår som en betydelsefull del i min personligt eklektiska religionskompott.

Explore posts in the same categories: "Anne Franks dagbok", "Vykort från Det heliga landet", Aaron Isaac, Adat Jeschurun, Adat Jisrael, Alströmersgatan, Antisemitism, Aronsberg, Östermalm, Beit Jaakov, Bergsundsstrand, Berlin, Betlehemskyrkans Israelgrupp, Carl Sparre, Carl XI, Chinateatern, Dalarna, David Fischer, drottning Christina, Egypten, Erna Levy, Gamla stan, Gustaf III, Gustaf Vasa, hamburg, Hitlertyskland, Isaak Hirsch, Israel, Jerusalem, judendomen, judenheten, Judereglementet, karlskrona, Kristallnatten, Kronobergsparken, Kulturhuset, Kungliga Slottet, Kungsholmen, Kungsträdgården, Lena (Forsberg) Gunnarsson, Malmö, Maud Adelsohn, Morton Narrowe, nazismen, Nås socken, Nelly Sachs, New York, Norrköping, Norrland, Oscarsteatern, Riddargatan, Ryssland, Samuel Josef Agnon, Sankt Paulsgatan, Södermalm, Scheiderser Schul, Scholander, Selma Lagerlöf, Själagårsgatan, Slottsbacken, Stiftelsen Isaak Hirschs minne, Stockholm, Stora synagogan, Stralsund, Strandvägen, Sundsvall, Tor Carlid, Treuenbrietzen, Tsarrysland, Uppsala universitet, Wahrendorgsgatan

12 kommentarer på “En utflykt i det judiska Stockholm”

 1. Robsten Says:

  Sitter du här och skriver Tommy, nu när det är melodifestival, he, he 😉

  • Tommy Hansson Says:

   Tja, sedan Melodifestivalen blev Bögfestivalen har mitt intresse svalnat betydligt…

 2. Robsten Says:

  Ja, fast där måste du ändå ge Putin en pluspoäng för resoluta åtgärder och ställningstagande. En grovporrfestival (homo eller hetero, vad spelar det för roll) av det snitt vi tvingas genomlida är otänkbart i ett land med Putins fasta hand 😉

 3. Tommy Hansson Says:

  Jo, i just det här fallet är jag beredd att göra det.

 4. Mikael Gustafsson Says:

  Robsten

  Ingen av oss är väl särskilt ”kära” i Prajjden eller melodifestivalen… Vi ha en lokal sån även i Karlstad, men ännu ingen i Säffle! Men det är som bekant fler än bögarna i Ryssland som hanteras med ”fast hand”; riktiga demokrater och journalister, tex. Det blir fint när Putin kommer hit och med ”fast hand” rätar ut även Sverige och eventuellt konverterar oss alla till rysk-ortodoxa nytsar-nystalinistiska undersåtar också. Det kanske
  inte dröjer om vi moppsar oss i NordStream-frågan!?

  Åtminstone slipper vi då Bryssel. Inget ont som inte har nå´t gott med sig! Bryssel byts till Moskva och istället för att skicka folk till EU-parlamentet, får vi sända Ulvskog och Hökmark som svenska representanter till det Stora Partiets folkkongress (med rätt att applådera) i Moskva. De märker garanterat ingen skillnad så länge lönen och
  fringisarna är lika feta.


 5. Nej, Isaak Hirsch var inte riktigt så när släkt. Han var min morfars (Erik Hirsch) farbror. Men släkten är liten. Själv är jag ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne som erbjuder kvalitativt och socialt boende för äldre och är en donation från Isaak./Olle Wästberg

  • Tommy Hansson Says:

   Tack för upplysningen!

   Jag förlitade mig på en vag uppgift någonstans på nätet. Ska ändra i inlägget.

 6. Ruth Andreae-Aus Says:

  ”Förutom Stora synagogan och Adat Jisrael på Söder finns i Stockholm en tredje synagoga, vilken också den är ortodox (bland annat innebärande att män och kvinnor sitter åtskilda). Detta senare Guds hus kallas Adat Jeschurun, är beläget på Riddargatan på Östermalm och har en fascinerande förhistoria. Gudstjänstlokalen fraktades nämligen per båt till Stockholm från Hamburg, där den som genom ett mirakel klarade sig undan Kristallnattens härjningar den 9 november 1938. Det var först när den ankommit till Frihamnen i Stockholm som den förvandlades till kaffeved av nazisympatiserande svenska hamnarbetare! Efter en noggrann restaurering kunde dock synagogan tas i bruk och samlar ännu, 70 år senare, ortodoxt troende judar till gudstjänster och judiska bemärkelsedagar. Adat Jeschurun ingick dock tyvärr inte som utflyktsmål på bussutfärden.”

  Det här skriver du i artikeln ovan. Men på synagogan Adan Jeschuruns hemsida läser man följande om samma händelse:
  ”När sändningen lossades på kajen i Stockholm blev de närvarande vittnen till en skrämmande syn. Det som nazisterna försummade under Kristallnatten hade tagits igen i övermått av de nazistiska hamnarbetarna, som gått rena bärsärkagången. Bänkar, skåp, pulpeter, lampor, böcker samt ”biman” och Den Heliga Arken, där Torarullarna brukade förvaras, var sönderslagna och försedda med hakkors som hade skurits in i dem. Under överinseende av Hans Lehmann restaurerades det förstörda av skickliga svenska snickare och andra hantverkare. Så småningom, efter mycket pusslande, återfick dessa bänkar och övrig inredning sitt ursprungliga utseende.”

  För att få klarhet i frågan om det var tyska eller svenska nazistiska hamnarbetare som förstörde inredningen, skickade jag en förfrågan till synagogan och fick idag följande svar av Salomo Berlinger som skrev artikeln på Jeschuruns hemsida:
  ”Efter vad jag vet, d v s läst och hört – även av personer som var med påkajen vid lossningen av fartyget som fraktade hit synagogans delar – stämmer den bild som jag gav i artikeln. Vandaliseringen, med sönderslagna möbler och med hakkors inristade, hade skett i hamnen i Tyskland – säkerligen Hamburg – av hamnarbetare som antagligen kände igen att det var delar av en synagoga. Som hamnarbetare kunde dom väl inte vägra att lasta ombord gods som hade fått exportlicens av de tyska myndigheterna – men dom kunde tydligen på sitt sätt och under intryck av Kristallnatten göra åverkan pågodset, och detta på grövsta sätt. Det är den bild vi gjort oss att döma avbeskrivningarna för hur delarna såg ut vid ankomsten till Stockholm. Det var ett både omfattande och dyrbart arbete att med hjälp av skickliga svenska snickare och andra hantverkare reparera skadorna och försätta möblerna i ursprungligt eller så gott skick som möjligt.”

  Då är saken väl avgjord, det var tyska hamnarbetare som härjade på detta sätt.

  Med vänliga hälsningar, Ruth A

 7. Tommy Hansson Says:

  Tack så jättemycket för denna information, Ruth!

  • Ruth Andreae-Aus Says:

   Hej, nu har också David Fischer själv sagt sitt i frågan. Han bekräftar att det var tyska hamnarbetare som förstörde inredningen av synagogan. Han skrev till mig:

   ”Jag har nu gått igenom det jag en gång har skrivit i min licavhandling som publicerades 1986 och det materiel om synagogan Jeschurun som utkom i samband med 50 års-jubileet 1990.Jag skrev “Nazistsympatisörer i hamnen fick dock vid inlastningen klart för sig vad lådorna innehöll och slog då sönder allt de kom åt”. Inlastningen i detta sammanhang syftar på hamnen i Hamburg.

   De muntliga uppgifter jag kom över kom från Julius Jacobson även kallad Julle. Han var son till rabbin A.I. Jacobson Jeschuruns andlige ledare från 1940 och fram till sin bortgång 1955.

   Om synagogan hade förstörts av hamnarbetare i Frihamnen där den låg en tid efter ankomsten till Sverige, då hade en rättslig process startat mot Hamnarbetarförbundet, om inte vid ankomsten så efter slaget vid Stalingrad, eller senast direkt efter fredslutet 1945.

   Det skall i detta sammanhang sägas att hamnarbetarna, politiskt tillhörde de rödaste och många var aktiva kommunister och därmed även de starkasta motståndarna till nazismen under före och under kriget.”

 8. Tommy Hansson Says:

  Då torde saken vara utklarad. Jag ändrar i texten.

 9. SR Says:

  Intressant och lärorik läsning. Visserligen är det tre större judiska församlingar, men det finns ytterligare ett par mindre judiska sammanslutngsar, som definitionsmässigt inte benämns som församlingar, men som i judisk mening är det med aktivt föreningsliv och synagoga. Borås Judiska Förening är en av dessa.
  För ett antal år sedan var min hustru och jag i Fermo i Italien. I denna medeltida stad fanns till vår förvåning drottning Christinas bibliotek. Vid en visning av biblioteket berättades att en stor del av biblioteket bestod av medicinsk litteratur. Den man som förevisade biblioteket konstaterade också att Christina omgett sig med judiska läkare både i Sverige, på sina resor och i Italien.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: