Jesus som sverigedemokrat

Att uppbåda Jesus Kristus för sin sak är ett pålitligt och ofta (miss)brukat retoriskt knep. Nästan lika gångbart är att använda Jesus mot något man ogillar. Jag ämnar i detta inlägg uppehålla mig något vid konstellationen Jesus/Sverigedemokraterna (SD).

Jesus – sverigedemokrat?

I samband med senaste kyrkovalet hävdade kyrkoherde Peter Stjerndorff vid Staffans församling i Gävle enligt en artikel i Arbetarbladet 13/9 2009: ”Jesus skulle inte gilla Sverigedemokraterna.” Stjerndorff påstods i artikeln ”se med oro” på det växande stödet för SD. Det var givetvis vare sig  första eller sista gången en kyrkans man kläckt ur sig något liknande.

Det främsta argumentet till stöd för teorin att Jesus skulle ha tagit avstånd från Sverigedemokraterna är väl påståendet, att Jesus inte gjorde skillnad på människor men att det är detta som är SDs hela ”affärsidé”. Det är väl också förmodligen den sistnämnda presumptionen som ligger bakom Aftonbladets imbecilla kampanj ”Vi gillar olika”.

Tråkigt nog för tidningen stämmer inte något av påståendena. Jesus kunde visst göra skillnad på människor. Och SD är inte på något sätt för allt som är homogent. Bara ett enda exempel: jag är själv gruppledare för SD Södertälje, där större delen av fullmäktigegruppen utgörs av irakiska flyktingar. I Nya testamentets Matteusevangeliet 10: 5 – 6 citeras Jesus på följande sätt när han sänder ut sina tolv lärjungar på dessas första missionsresa:

Ställen icke eder färd till hedningarna, och gån icke in i någon samaritisk stad, utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.

Samma personer som rutinmässigt brukar avfärda Sverigedemokraterna som ”rasister” skulle här, med användande av samma sorts logik, kunna göra gällande att Jesus var ”rasist”. Det är precis lika tramsigt i båda fallen.  Jesus vände sig, troligen mest av praktiska skäl, i första hand till det av G-d utvalda, judiska folket. Samarierna, som allmänt ansågs vara avfällingar, och hedningarna, som inte hade någon monoteistisk tro, fick komma senare.

Faktum är ju att Jesus i andra sammanhang talar väl om såväl samarier som hedningar. I en minnesvärd liknelse framställer han exempelvis en samarier/samarit som långt mer barmhärtig än rättroende judar. Icke heller hade Jesus något emot att umgås med allmänt föraktade yrkesutövare såsom tullindrivare, alltså sådana som såg till att vissa geografiska gränser upprätthölls.

Vad beträffar Sverigedemokraterna utgår inte heller dessa från något ”rasistiskt” eller obarmhärtigt synsätt utan hävdar endast, att Sverige av praktiska skäl inte kan ta emot all världens invandrare och flyktingar. Därför är det också nödvändigt för ett land att ha ett fungerande gränsskydd.

Sverigedemokraterna är vidare det enda riksdagsparti som vill rusta upp det militära svenska försvaret. Jesus skulle säkerligen inte ha haft några negativa synpunkter på detta. I evangelierna kan vi läsa om hur han gärna umgicks med romerska militärer, vilka under vad som kallades Pax Romana (den romerska freden) ockuperade Israel.

I Matteusevangeliets åttonde kapitel blir Jesus exempelvis approcherad av en härhövitsman (arméofficer) som ber Jesus bota hans avhållne tjänare. Mästaren från Nasaret blir imponerad av officerens tro och citeras (Matteus 8:10):

Sannerligen säger jag eder: I Israel har jag icke hos någon funnit så stor tro.

Jag vågar påstå att om Jesus hade varit rigid pacifist, alternativt militant motståndare mot det romerska väldet, hade han aldrig bevärdigat hövitsmannen med ett besök.

För Sverigedemokraterna är det naturligt att i kyrkliga sammanhang hänvisa till ”Fädernas kyrka” och det trosnit som en gång uppfyllde Svenska kyrkan. Det finns i partiet en starkt kritisk inställning till den vänsterpolitisering kyrkan undergått i vår förvärldsligade tid.

Detta ledde i samband med riksdagsinträdet fram till den spontana protest som yttrade sig så, att ett antal sverigedemokrater på plats i Slottskyrkan lämnade sina platser och tågade ut när biskop Eva Brunne for ut i ett illa dolt hatbudskap mot SD. Drastiskt? Kanske. Men också Jesus kunde vara drastisk när han i hårda ordalag brännmärkte företrädarna för sin tids religiösa etablissemang, vilka han bland annat kallade ”huggormars avföda”, ”glupande ulvar”, ”vitmenade grifter” och liknande.

När han tyckte det gått för långt med kommersialiseringen kring det heliga templet i Jerusalem gick han enligt evangeliet till och med lös på försäljarna – som ändå saluförde ting som var nödvändiga för den pilgrim som ville offra till G-d – med ett gissel och välte deras bord. Jag vågar knappt tänka på hur han skulle ha behandlat vissa av dagens svenska biskopar och präster, vilka ägnar sig åt allehanda politiserande och skörlevnad och dessutom synes hata det folk som Jesus en gång utgick från.

Jesus botar sjuka.

Sverigedemokraterna har vidare ofta en kritisk inställning till den svenska sjukvården. Inte heller Jesus litade på sin tids vård och omsorg (i den mån det nu alls fanns sådant). Således tog han saken i egna händer och gjorde så att lama kunde gå, blinda kunde se och spetälska blev friska. Han månade också om äldre och botade exempelvis Petri svärmoder. Ja, Jesus uppväckte till och med döda såsom Lasarus och en synagogsföreståndares dotter! Skulle han syssla med sådant i dagens Sverige skulle han få Socialstyrelsen och en radda andra myndigheter på sig.

Det förtjänar i detta sammanhang att påpekas, att SD också är det enda riksdagsparti som inte tycker det är självklart att sjukvårdspersonal skall tvingas gå emot sitt samvete och svika sin hippokratiska ed genom att släcka istället för att rädda liv. Jag talar här givetvis om tvånget att medverka vid aborter.

När det gäller en av SDs viktigaste frågor – att söka hejda den pågående islamiseringen av vårt samhälle – skulle Jesus ha tagit en entydig ställning och skarpt fördömt den islamska extremism, som bland annat yttrar sig i lagar som stadgar stenande till döds för äktenskapsbrott. Jesus räddade som bekant en gång en kvinna från att stenas genom att vända sig till den mordlystna hopen och uppmana den som var syndfri att kasta första stenen: ingen kunde förmå sig till att göra detta. Jesus sade att inte heller han dömde kvinnan men uppmanade henne att gå, ”men synda inte mer.”

Jesus stod nämligen, i likhet med SD, för traditionell moral och traditionella familjevärderingar. Otrohet och skilsmässa av annat skäl än just otrohet betraktade han som svåra synder.

Jesus räddade en kvinna från att stenas till döds.

Skälet till att han (om vi får tro evangelierna, vilket vi bör göra) inte tog till orda om homosexualitet – som de judiska skrifterna fördömde i ordalag som inte kan missförstås – var givetvis inte att han skulle ha sett genom fingrarna med detta eller faktiskt själv var homosexuell, vilket vissa vill få  oss att tro i dessa yttersta av dagar. Det var att det inte var något utbrett eller omtalat problem i dåtidens samhälle. Att homosexuella handlingar däremot betraktades som en svårartad synd av Jesus och hans samtid är så självklart att det inte behöver diskuteras.

Det ovanstående är delvis skrivet med tongue in cheek , det vill säga med en viss ironisk distans. Svagsinta företrädare för den så kallade kristna vänstern trodde på 1960- och 1970-talet på fullt allvar att Jesus, om han skulle återvända till jorden vid denna tid, skulle stödja det kommunistiska mördarbandet Viet Cong  i Vietnam och psykopatiska diktatorer som Mao Tse-tung i Röda Kina och Fidél Castro på Kuba. Några av dessa förvirrade individer blev omsider biskopar, domprostar och kyrkoherdar, någon till och med ärkebiskop. Jag gör mig däremot inga illusioner om att Jesus, om han kom till Sverige i dag, skulle promenera in på Sverigedemokraternas riksdagskansli och hänga på sig några blåsippsmärken samt hålla en presskonferens där han prisar Jimmie Åkesson.

Orsaken till varför Jesus inte skulle ta öppen partipolitisk ställning är naturligtvis att han inte var/är politiker utan en andlig ledargestalt. Han skulle inte döma eller berömma människor utifrån ideologisk tillhörighet eller parti utan se till deras hjärtas godhet och karaktärshalt. Men han skulle ändå, av ovan nämnda skäl, stå ljusår närmare Sverigedemokraterna än någon mordlysten kommunistledare på 1960-talet!

Ty Jesus var inte heller socialist, vilket är en annan efterhängsen vantolkning från 68-vänsterns mörka tid. Jag kan gå med på att han var revolutionär, men i så fall en andlig sådan och inte en som visade sin omtanke om människorna med hjälp av en AK-47 Kalasjnikov. Beviset för att Jesus inte var socialist hittar vi i Matteusevangeliets tjugonde kapitel, i vilket Mästaren framställer liknelsen om arbetarna i vingården.

Det är en ganska lång berättelse om hur en ”husbonde” gick ut för att leja arbetare till sin ägandes vingård. Han började i arla gryning och anställde de första arbetarna; efter att ha kommit överens om en lön sände han dem till vingården för att sätta igång med arbetsuppgifterna. Så där höll det på hela dagen. Till slut var det afton och det var dags för avlöning. Vingårdens herre uppmanade då sin förvaltare att börja löneutbetalningen med dem som blivit lejda sist och alltså bara hade arbetat kort tid; dessa skulle få samma lön som de först anställda vilka slitit hela dagen för sin penning. När de senare började ”knorra” svarade husbonden på följande sätt (Matteus 20:13-16):

Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du icke överens med mig om den dagspenningen? Tag vad dig tillkommer och gå. Men åt denne siste vill jag giva dig lika mycket som åt dig. Har jag icke lov att göra såsom jag vill med det som är mitt? Eller skall du med onda ögon se på att jag är så god? – Så skola de sista bliva de första, och de första bliva de sista.

Långfredagen 2011: ekumenisk manifestation i Södertälje kring Jesu lidandes väg. Foto: Tommy Hansson

Slutsatsen av denna liknelse blir, att jordisk millimeterrättvisa av socialistiskt snitt inte var något för G-d eller Jesus. Man kan välja att avvisa det kristna budskapet och i stället välja socialismen. Man kan också avvisa socialismen och välja den kristna och/eller andliga vägen.

Vad man inte kan göra är att välja både – och.

Fotnot: Med tanke på sammanhanget har den allsmäktiges namn ovan enligt judisk praxis inte skrivits ut utan benämnts ”G-d”.

Explore posts in the same categories: Jesus, Sverigedemokraterna

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

21 kommentarer på “Jesus som sverigedemokrat”

 1. ar4ne Says:

  Man påstår att Jesus var Kommunist?

  Ponera att så hade varit fallet, varför kan då en Sverigedemokrat ta till sig honom?

  Personligen ser jag Jesus som en fundamentalist och i det fallet skulle han säkert finna en gemenskap med oss.

  Apropå ffundamentalister så finns dem i varje ungdomsparti som vill förändra samhället så att det passar deras värdegrund!

  • Tommy Hansson Says:

   Om man nöjer sig med ”egendomsgemenskap” som definition för kommunism så KANSKE man skulle kunna hävda att Jesus var kommunist. Eftersom han och lärjungarna sägs ha delat allt emellan sig. Det var dock säkerligen enbart av praktiska, ej ideologiska, skäl man gjorde det.

   Nej, Jesus var ju inte fundamentalist eftersom han inte tolkade alla de traditionella judiska påbuden till bokstaven. Och en av orsakerna till att jag finner mig hemma hos Sverigedemokraterna är att SD INTE är ett fundamentalistiskt parti.

   • ar4ne Says:

    Självklart inte, är Sd ett fundmentalistiskt parti det är bara våra politiska motståndare som vill ha oss till det.

   • Joakim Förars Says:

    Jesus godkände inte socialism. Han fastslog att Gamla Testamentet är ofelbart (Matt 5:18) och där kan man läsa att man inte får stjäla eller ha begärelse till sin nästas egendom. Socialism däremot innebär att begäret till vår nästas egendom förklaras vara en dygd. GT talar också om hur Abraham, Job och Salomo blev sin tids Rockefellers. Det förklaras bero, inte på snedvridna samhällsstrukturer, klasskamp, och utsugning, utan på att Gud välsignade dem. Jesus gjorde anspråk på att vara Gud själv, så han tog ansvar för denna ekonomiska ordning.

    Egendomsgemenskapen bland de första kristna sägs utryckligen vara frivillig (Apg 5:4) och sånt kan även den mest inbitna kapitalist välja att praktisera. Man har ju rätt att komma överens med sina vänner om att ge sin egendom åt varandra. Socialismen däremot tvingar folk att lämna ifrån sig egendomen mot sin vilja. Kristendom och socialism förhåller sig därmed till varandra som givande och tagande, att skänka bort det som är ens eget och att stjäla.

 2. Josefina Bergfast Says:

  Bra text av Tommy Hansson. Tack för den.

 3. Tommy Hansson Says:

  Nej, Jesus var inte socialist eller godkände socialism. Alldeles tvärtom. Du har helt rätt, Joakim.

  Men inte heller gjorde han anspråk på att vara Gud. Det är en helt orimlig tanke: ”Varför kallar du mig god? Endast Fadern är god.”

  På korset meddelade han de två rövarna att en av dem skulle vara med honom och sitta på Guds högra sida. Inte så lätt att sitta till höger om sig själv.

  Jesus bad heller knappast till sig själv när han bad Herrens bön med lärjungarna.

  • Joakim Förars Says:

   Tyvärr Tommy, din kyrka leder dig vilse. Jesus gjorde anspråk på att vara Gud. Han säger att ”om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder” (Joh 8:24). Guds namn är Jahve som betyder Jag Är och Jesus använder det om sig själv. Hans apostel Johannes kallar honom Logos, Ordet, och identifierar honom med Gud: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” (Joh 1:1). En annan av hans apostlar, Paulus, förklarar att ”i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” (Kol 2:9). Jesus sade att ”den som har sett mig har sett Fadern” (Joh 14:9). När aposteln Tomas erkänner att det är den uppståndne Jesus som han ser säger han: ”Min Herre och min Gud!” (Joh 20:28) – utan att korrigeras av Jesus. I missionsbefallningen (Matt 28:19) säger han att vi skall döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Här använder han singularis för namn, vilket blir fel om det bara är Fadern som är Gud.

   Jesu fråga till den rike mannen ”Varför kallar du mig god? Endast Fadern är god” motiveras av att denne titulerat honom ”Gode Mästare”. Jesus är med på att beskrivas som god men påminner om att det gäller enbart om Fadern. Därmed antyder han att om han är god så är det för att han och Fadern är ett. Han vill att den som erkänt att han är god skall ta konsekvensen och erkänna att han då måste vara Gud.

   När det står att Jesus sitter på Guds högra sida så är det naturligtvis Faderns högra sida som det är fråga om, och det var till Fadern som han bad. Att Jesus är Gud betyder inte att han är Fadern. Treenigheten består av olika personer i samma gudom. Personerna är tre men substansen är en.

   Tommy, Jesus älskar dig och vill att du skall tro på honom som Gud så att han kan frälsa dig. Jag förstår att du är uppriktig, men du har fallit offer för en felaktig lära om Jesus som gör honom till någon annan än den han är. Jag hoppas att du skall få nåd att se sanningen.

   • Tommy Hansson Says:

    Jag vet att Jesus älskar mig. Och jag vet att han inte är Gud. Den verklighetsförfalskningen kom till som ett kyrkopolitiskt politiskt kompromissbeslut i Nicaea 325, om jag icke missminner mig.

    Sedan vill jag påpeka att jag är en intellektuell som inte nödvändigtvis rättar mig efter riktlinjer från en eller annan kyrka utan föredrar bilda mig en egen uppfattning. Det är ju något förvånande att du tror dig med bestämdhet veta, hur jag kommit fram till mitt synsätt.

    Jag skulle ju lika gärna kunna säga om dig att du vilseletts av din prästutbildning och/eller din kyrka. Det gör jag emellertid inte. Du har tydligen din uppriktiga tro/övertygelse, tillkommen på ett eller annat sätt, jag har min. Det får vi acceptera. I vår herres hus finns som bekant många boningar.

    Därmed får vi låta oss nöja och inte söka pådyvla varandra den andrs eventuella så kallade frälsningslära. Dina något snirklade förklaringar känns i varje fall inte särskilt övertygande i mina öron/ögon. Det är slutligen min övertygelse att man inte blir vad du kallar frälst, salig eller upphöjd i något slags himmelskt tillstånd genom tro på vissa dogmer.

    Salig blir man genom att vara en god och kärleksfull människa. Sedan får man tro på Jesus som Gud, Jesus som Guds son eller Jesus som en vis man. Det spelar ingen större roll.

    Och ja, Jesus älskar dig också, Joakim, även om du tror att han är Gud.

 4. Joakim Förars Says:

  Det var inte min avsikt att ta ställning till hur du kommit fram till ditt synsätt. Om du gjort det med hjälp av din kyrka eller om du valt kyrka för att den lär det som du på annat sätt kommit fram till att är sant, eller hur det hänger ihop, spelar väl mindre roll, någonstans får man i alla fall sina intellektuella impulser och en kyrka kan enligt min mening vara en god förmedlare av sådana. I vilket fall som helst är det väl berättigat att anta en överensstämmelse mellan en medlems uppfattningar och hennes kyrkas lära? Annars är det ju svårt att se vare sig det meningsfulla eller det etiska i medlemskapet.

  Jesu gudom är inget kyrkopolitiskt kompromissbeslut från Nicea 325. Det är något som är belagt i Nya Testamentet och som man trodde allmänt i fornkyrkan. De som trodde annorlunda vägrade man att ha andlig gemenskap med. Eftersom alternativa åsikter började dyka upp, och eftersom man ville klargöra innebörden i Jesu förhållande till Fadern, sammankallades ett koncilium där saken diskuterades. De som, ledda av Arius, motsatte sig att Jesus är evig Gud, av samma väsen som Fadern, var redan från början fåtaliga och de flesta ändrade sig under konciliets gång när det blev klart vad Arius’ position innebar. Ifall man hade kompromissat hade resultatet blivit helt annat. Något behov av att kompromissa hade man inte heller. Beslutet undertecknades till slut av alla biskopar utom två.

  Det är mycket tragiskt om du tror att man blir salig genom att vara en god och kärleksfull människa. Vill man satsa på den metoden får man lov att vara fullkomlig eftersom Gud är helig och inte kan acceptera någon synd i himlen. Bibeln är mycket klar över att de som med mänskliga mått är goda och kärleksfulla hamnar i helvetet eftersom de inte är goda nog. Men Jesus är syndfri och har tagit vår synd på sig när han dog för oss. Därför kan hans rättfärdighet tillräknas oss om vi tror på honom.

  • Tommy Hansson Says:

   Det var visst din avsikt. Du skriver ju klart och tydligt: ”Tyvärr Tommy, din kyrka leder dig vilse”. Detta är absolut trams.

   I övrigt avskyr jag sådana här diskussioner där man slår varann i skallen med Bibeln. Sånt hör 1800-talet till.

   • Joakim Förars Says:

    Nej, det var inte min avsikt, för jag menade något annat än det jag skrev (vilket jag förstås borde ha påpekat i mitt förra inlägg). Ibland gör man helt enkelt misstag och jag ber om ursäkt för missförståndet. Vad jag var ute efter var att både du och din kyrka har gått vilse.

    Ingen har slagit någon i skallen med Bibeln. Det är allvarliga frågor och vi bör vara öppna för att studera vad Bibeln säger för att förvissa oss om sanningen. Det är i välmening som jag ger mins syn på saken, och jag utgår från att det samma gäller dig. Jag kan inte se vår andligt lättsinniga tid som något ideal. Väckelsetidernas animerade diskussioner var betydligt sundare.

 5. Tommy Hansson Says:

  Upprikrigt sagt struntar jag fullständigt i om du eller någon annan människa påstår att jag och/eller min kyrka ”gått vilse”. Det viktiga är givetvis vad Gud tycker. Och Han säger något helt annat till mig.

  Att slå fast att någon gått vilse och att hävda att bara ens egen tolkning av Bibeln och den kristna tron är korrekt tyder enligt min uppfattning på rätt långt gånget andligt högmod och bristande respekt för motparten. Det tyder på dogmatism och slutenhet, vilket ingalunda är några positiva egenskaper som jag ser det.

  Jag vidhåller fortfarande att Jesu så kallade gudom fastslogs genom ett politiskt beslut på kyrkomötet i Nicaea 325. Märkligt att du som teolog skulle vara omedveten om detta. Den tolkningen gjordes ju utifrån de skrifter som utvaldes att ingå i den samling som kom att ingå i det vi nu kallar ”Bibeln” och utifrån ett behov av kyrklig enhet.

  Ändå finns det ju gott om bibelställen som klart och tydligt visar att Jesus inte var ”Gud”. Blotta tanken på att en av kvinna född människa av kött och blod skulle kunna vara Gud själv är så uppenbart grotesk att det förvånar mig att någon kan tro därpå.

  Skrifter som pekade i en annan riktning, och sådana fanns mer än nog, rensades ut och deras anhängare brännmärktes som heretiker.

  Detta är den osminkade sanningen om kyrkolärans och Bibelns tillkomst, även om besluten i Nicaea med kejsar Konstantin som ordförande kanske var nödvändiga för att bibehålla den kristna enheten. Det måste vi som kristna vara fördomsfria nog att inse. Och framförallt måste vi vara storsinta nog att sluta upp med att förvisa varann till helvetet på grund av en eller annan differens i tron.

  Härmed sättes streck i debatten.


 6. Jag skulle vilja veta hur SD får in de två största buden, enligt Jesus, i sin politik. Matt 22:36-40

  • Tommy Hansson Says:

   Alltså om kärleken till Gud och nästan. Samma sak skulle du kunna fråga alla andra partier. Och jag tror du får ungefär samma svar: det är inte de politiska partiernas uppgift att föra fram en viss religions värderingar.

  • MXeva Says:

   Måste en person vara i samma land för att man ska kunna älska eller hjälpa dem?

   • Tommy Hansson Says:

    Nej, inte enligt mig och inte enligt SD. Det är därför SD vill hjälpa syriska flyktingar i första hand i deras närområde i stället för att låta alla flytta till Sverige.

 7. Martin Says:

  Läser med intresse ditt blogginlägg. Tycker det är sorgligt att uppenbart intelligenta och välartikulerade människor känner sig tvingade att rösta på ett parti som startats av ett gäng gamla nazister, och andra ljusskygga individer. Det är ett oacceptabelt misslyckande av de etablerade partierna.

 8. Tommy Hansson Says:

  Strunt samma vem som grundade partiet. Det viktiga är vad det är nu.

 9. gandalfgra Says:

  Till Martin som förmodligen är socialist och röstar på socialdemokraterna om du röstar på socialdemokraterna bör du veta att det var svenska socialdemokraterna som startade det rasbiologiska institutet. Det institut som sedermera blev stilbildande för nazisternas raslära.

  Hur kan någon rösta på socialdemokraterna när man vet att grundare i partiet sysslade med rasbiologi. Eller för den delen både centern och moderaterna med sitt gamla nazistiska arv i bagaget.

  Så att du ska sätta dig på några högre hästar och hävda att vissa partier är mer rena och fina än andra är ju rent nonsens, det enda som du har rätt i är att dessa partier är just mer etablerade men det ger dem ju inte större rättigheter till sin existens och rättigheter att övertrumfa människor med Sverigedemokratiska åsikter när de historiskt har exakt samma upprinnelse som SD har.

  För övrigt tycker jag att Tommy Hanssons svar till kyrkoherde Peter Stjerndorff är helt lysande..tack för det..!

 10. Tommy Hansson Says:

  Tack för komplimangen!

 11. education Says:

  education

  Jesus som sverigedemokrat | Tommy Hanssons Blogg


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: