Archive for the ‘Corona-viruset’ category

Grundlagen förbjuder ”påtvingat kroppsligt ingrepp”

27 januari, 2022
Protester mot Österrikes plan på att tvångsvaccinera folket

Massiva folkliga protester har inte hindrat Österrikes regeringen från att införa vaccintvång. Korpralens ande lever vidare.

Österrike blev det första – och förhoppningsvis det enda – landet i EU-sfären att införa obligatorisk vaccinering mot covid-19. Vaccineringstvånget gäller alla över 18 år. Liknande förslag har emellertid diskuterats i andra länder. https://svenska.yle.fi/a/7-10011690

Regeringen hade inga som helst problem att lotsa förslaget om tvångsvaccinering genom parlamentet. Endast det nationalkonservativa Frihetspartiet FPÖ tog ställning mot det drakoniska förslaget. Tvånget genomförs dock inte på en gång – efter en inkörningsperiod under februari beräknas lagen kunna implementeras fullt ut i mitten av mars, då kontroller skall börja genomföras.

De enda som undantas från den obligatoriska vaccineringen är gravida kvinnor och sådana personer som inte bör låta vaccinera sig av medicinska skäl. Brott mot lagen kan ge böter på mellan 600 och 3600 euro.

Tydligen har den österrikiska regeringen inte lärt sig så pass mycket av den egna historien att den avstår från diktatoriska dekret i en viss före detta korprals anda.

Jag känner inte till vad det står i den österrikiska grundlagen om tvingande kroppsliga ingrepp, men i Sverige är regeringsformen entydig. I 2 kapitlet 6§ står: ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5§§.” (4§ förbjuder dödsstraff och i 5§ förbjuds tortyr samt medicinsk påverkan i syfte att tvinga fram erkännanden). https://www.contra.nu/veckans–contra/grundlagen-och-vaccinationer/

Testa dina kunskaper om konstitutionella frågor - Riksdagen
Sveriges grundlag förbjuder påtvingade kroppsliga ingrepp.

Det bör dock erinras om att svenska lagstiftare hittat kryphål i lagen tidigare. Under Andra världskriget fanns en tryckfrihetslagstiftning, men lagstiftaren fann på ett förbud mot distribution av tidningar som fick tryckas lagenligt.

Det är en kanhända from men dock förhoppning att dagens lagstiftare inte avser hitta kryphål i grundlagen med syftet att möjliggöra tvångsvaccinering. Att ändra grundlagen är dessutom inte okomplicerat. Så kan ske först med likalydande beslut i två riksdagar med allmänna val emellan.

Ett ändringsförslag måste därtill inlämnas minst nio månader före ett riksdagsval. Det innebär i praktiken att lagen i aktuellt fall kan ändras tidigast 2027. Då skall pågående pandemi om inte alla tecken slår fel vara ett minne blott. Mycket tyder på att den med den milda omikronvarianten är i färd med att avsluta sig själv.

Min personliga åsikt är att det österrikiska beslutet är såväl illa genomtänkt som onödigt. Erfarenheterna har ju visat att de olika corona-vaccinen brister i effektivitet för att säga det minsta. Till och med fullvaccinerade kan insjukna i smittan och dessutom smitta andra. Därmed faller också behovet av så kallade vaccinpass.

p

Corona jämförbart med influensa enligt medicinsk tidskrift

29 februari, 2020

 

Corona-viruset är sannolikt inte farligare än ett utbrott av allvarlig säsongsinfluensa enligt New England Journal of Medicine.

Corona-viruset, covid-19, är kanske inte värre än ”a severe seasonal influenza” (en allvarlig säsongsinfluensa). Det hävdas i en artikel i den läkarvetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine i USA. https://americantruthtoday.com/politics/2020/02/29/new-england-journal-of-medicine-coronavirus-could-be-no-worse-than-flu/?utm_source=sprklst&utm_campaign=allamerican-england-02_29-am

Den anrika tidningen, som har kommit ut sedan 1812, hänvisar till förefintliga data från corona-utbrottet i Folkrepubliken Kina som bland annat visar att i skrivande stund 0 dödsfall förekommit i ålderskategorin 0-15 år och att dödligheten bland smittade uppgår till högst två procent; den kan med tiden komma att ligga på ”considerably less than 1%”, det vill säga betydligt understiga 1 procent.

Personer vilka avlidit som en följd av viruset förklaras vara antingen äldre eller sådana personer som lider av någon annan sjukdom. Symptomen varierar och färre än ett fall av sex har hittills rapporterats som ”severe” (allvarligt). Verkningarna av covid-19 kan med andra ord liknas vid dem som kan iakttagas vid ett ordinärt utbrott av svår influensa.

Det absoluta flertalet av drabbade förklaras ha tillfrisknat under det att sjukhuspatienter stannat i genomsnitt tolv dagar.

Vad som kan förklara den utbredda hysterin när det gäller covid-19 är att smittan sprids snabbt. En smittad person beräknas i snitt överföra smittan till två andra personer.

Hoppingivande är att forskare vid MIGAL-laboratoriet i Israel tycks ha nått ett genombrott när det gäller att utveckla ett vaccin mot corona-viruset. Det är dock oklart hur lång tid det kan ta innan detta kan nå de drabbade. https://www.newsner.com/nyheter/vaccin-mot-coronavirus-kan-vara-pa-vag-forskarnas-nya-genombrott/