Archive for the ‘Sveriges destruktörer’ category

Direkt från trycket: ”Destruktörerna”!

23 februari, 2009

 

I det här inlägget tänkte jag vara skamlös nog att slå ett slag för min nya bok, ”Destruktörerna” (Contra förlag 2008, 170 sidor). Det är min nionde bok i ordningen sedan debuten med ”Slaveri i vår tid” (Contra 1989, 248 sidor). Bokens motto är hämtat från Ordspråksboken 16:29 i den judiska bibeln:

”Den orättrådige förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god.”

”Destruktörerna” är en bearbetning och uppdatering i bokform av en artikelserie som löpte i  tidskriften Contra 1999 – 2005 med vinjetten ”De förstörde Sverige”. Boken porträtterar 13 män, två kvinnor samt kulturvänstern, vilka jag menar i hög grad bidragit till förstörelsen av det etiska och andliga arv som en gång präglade Sverige. Den avslutande artikeln analyserar, utifrån mordet på Anna Lindh, hur det kunde gå så här illa. Genom dessa personporträtt vill jag även peka på individens betydelse i det historiska skeendet.

Övervägande delen av de samhällsdestruktörer som porträtteras är socialdemokrater. Jag vill inte föneka den stora insats som arbetarrörelsens pionjärer gjorde när det gällde att avskaffa de samhällets orättvisor som präglade det gamla Sverige. De protesterade och agerade mot överklass- och bolagsvälde och gick samtidigt till rätta med otidsenliga värderingar på en rad områden. Det står helt klart att  det svenska samhället var i trängande behov av reformer. Hjalmar Branting, den förste socialdemokratiske statsministern, gjorde också en avgörande insats då han slutgiltigt avvisade arbetarrörelsens antidemokratiska – läs kommunistiska – tendens och tog avstånd från bolsjevikernas statskupp i Ryssland 1917.

Socialisternas roll i den nödvändiga samhällsomvandlingens tjänst har dock kraftigt överdrivits, något som är en följd av att det i hög grad är socialdemokratin som svarat för historieskrivningen. För mig är det uppenbart att liberala, konservativa och kristna aktörer har väl så stor förtjänst i att Sverige under 1800- och tidiga 1900-talet kunde lyftas ur social misär och dryckenskap. Några namn att nämna härvidlag är politiker som Louis De Geer, Carl Staaff, Arvid Lindman och Bertil Ohlin. Bland kristna opinionsbildare och aktivister finns viktiga namn som Peter Wieselgren, Hanna Oucherlony, makarna Hedvig och Herman Lagercrantz, Manfred Björkquist, Gottfrid Billing, Nathan Söderblom och Lewi Pethrus. Bankmannen André Oscar Wallenberg spelade också en viktig roll.

Socialdemokratin kunde ha fått en mer godartad betydelse i modern tid om den inte hade hamnat i knät på Axel Hägerström, den inflytelserike filosof som gav upphov till den så kallade värdenihilismen enligt vilken det inte finns några eviga och beständiga värden; absolut gott och absolut ont, rätt och fel, var enligt Hägerström blott uttryck för människans egenintresse och subjektiva ställningstagande. Därmed var det fritt fram för nihilism, relativism och materialism. Dörren öppnades för avgrunden och företeelser som familjeinstitutionens sönderfall, förgudning och missbruk av sexualiteten, massaborter, drogromantik, avtagande respekt för lag och ordning, stöd för totalitära ideologier som nationalsocialism och kommunism, samt en politisk korrekthet som oblygt undertrycker åsikter som inte stämmer överens med det man ”skall tycka”.

untitled
Axel Hägerström – prominent destruktör.

Om jag skall framhäva en destruktör som har ett större ansvar för förstörelsen av Sverige än övriga operatörer så blir det alltså Axel Hägerström, som tilldelats ”privilegiet” att inleda mitt personliga skräckgalleri. Liksom en rad andra av de av mig biograferade personligheterna var Hägerström ursprungligen en kristen bekännare som avföll från tron för att i stället bli en enveten förnekare. Han efterträddes på den svenska filosoftronen av Ingemar Hedenius, som jag med viss tvekan inrangerar bland Sveriges destruktörer. Hedenius var en lysande stilist och skicklig debattör som ställde till stort rabalder med sin gudsförnekande filosofi, varmed han fullföljde hägerströmianismens syftemål och lade grunden för det utpräglat sekulariserade svenska samhälle vi i dag har det tvivelaktiga nöjet att leva i. Till Hedenii försvar skall sägas att han hade vett att ansluta sig till Herbert Tingstens kritik av kommunismen på 1950-talet och avvisa ”tredje ståndpunktarnas” försåtliga prokommunism.

Eftersom utrikespolitik är ett av mina huvudintressen har jag även utvalt några gestalter som bär skulden för att Sverige i ungefär ett halvsekel i väsentliga hänseenden ställde sig på kommunismens sida under det Kalla kriget, på ungefär samma sätt som vårt land under  Första och Andra världskriget favoriserade det auktoritära Kejsartyskland respektive Nazityskland  – så länge det gick bra för dessa. Här kan man tydligt se en konsekvens av Hägerströms nihilistiska filosofi, vilken i sin förlängning ledde till acceptans för synsättet ”makt är rätt”. Eller för att tala med Gustaf Vasa: ”Rätten sitter i spjutstångs ände.”

Våra främsta utrikespolitiska prokommunister har enligt min uppfattning varit följande gestalter:

Östen Undén, den svenska utrikespolitikens ”onda genius” som till Stalin överlämnade 146 baltiska och 2700 tyska krigsflyktingar samt  blev prickad i riksdagen för att han hade struntat i frekventa varningar om att överste Stig Wennerström var sovjetspion; Ernst Wigforss, som tenderade att favorisera Sovjetunionen på Förenta staternas bekostnad; Olof Palme, den konfrontatoriske och illvillige demagog som i sin retorik omvandlade marxist-leninistiska terroriströrelser som Viet Cong i Vietnam och MPLA i Angola till ”befrielserörelser”, samtidigt som han spelade under täcket med USA och NATO; den lismande och falske Sten Andersson som tillsammans med Palme idoliserade de palestinska terroristerna i PLO och satte Mellanösterns enda demokrati, Israel, på undantag; Pierre Schori, revolutionsromantikern som var KGBs främsta informationskälla i Sverige; samt Birgitta Dahl, hysterikan som slog ett slag för Pol Pots Röda khmerer i Kambodja och i det längsta vägrade erkänna att hon haft fel – att Dahl kunde kröna sin karriär med att bli riksdagens talman är en av det moderna Sveriges största skandaler.

 imagesWF8EVXDO

Den homosexuelle diplomaten Sverker Åström -var han också KGB-agent?

Min exposé över kulturvänstern spänner över cirka 200 år från litteratören och revolutionsvännen Tomas Thorild till den homosexuelle diplomaten Sverker Åström, som enligt somliga bedömare var KGB-spion. Några minnesvärda personligheter i detta sammanhang är författaren Carl Jonas Love Almqvist, som med sin idéroman ”Det går an” lade grunden för upplösningstendenserna på familjeområdet genom att göra gällande, att det går lika bra för män och kvinnor att leva tillsammans utan att vara gifta; samhällsomstörtaren August Strindberg, vilken bland annat hetsade mot judarna i Sverige; författaren och kritikern Fredrik Böök, som ställde sig på Nazitysklands sida under Andra världskriget; författaren och narkomanen Lars Görling, som med sin bok ”491” bröt alla sexuella tabun genom att också skildra sex mellan djur och människor (Vilgot Sjöman gjorde senare film av boken); den antisemitiske politikern och skribenten Per Gahrton, vilken städse ställt sig på Palestina-terroristernas sida i Mellanöstern-konflikten; den marxistiske spionen och författaren Jan Guillou, som avslöjade den socialdemokratiskt präglade underrättelsetjänsten IB i syfte att undergräva det svenska samhället och i likhet med Gahrton hatar Israel och USA; och förre ärkebiskopen K. G. Hammar, som förutom att etablera homosexromantiken i Svenska kyrkan också hetsade mot Israel.

Det var för övrigt Hammar som för tio år sedan fick mig att lämna Svenska kyrkan genom sitt stöd för Elisabeth Ohlssons perversa fotoutställning i Uppsala domkyrka om Jesus som bög och lärjungarna som transvestiter. Hammars efterföljare i ämbetet, Anders Wejryd, tycks göra sitt bästa för att fullfölja Hammars verk, bland annat genom att flagga för homoäktenskap i kyrkan och inbjuda schamaner och häxor till klimatöverläggningar i domkyrkan.

När det gäller Sveriges destruktörer får vi inte heller glömma rasbiologen och nazisympatisören Herman Lundborg, som under sin tid som chef för det av riksdagen inrättade Rasbiologiska institutet i Uppsala byggde vidare på de idéer om att man skulle indela och värdera mänskligheten enligt rastillhörighet som sedan mer än ett sekel tillbaka låg i tiden. Rasbiologiska institutet blev en central ”tankesmedja” för den internationella raspolitiken och fick besökare från inte minst Tyskland, vilka i Uppsala hämtade inspiration till den kommande Förintelsen. Lundborg dog 1943 och slapp därmed uppleva Tysklands krigsnederlag, men hans institut fortlevde ännu något decennium. Det rashygieniska konceptet, som bland annat inbegrep steriliseringar av ”mindervärdiga” individer, fortlevde ända in på 1970-talet med främst socialdemokratiskt stöd.

Min grundtanke kan sammanfattas med följande citat ur boken (sidan 70):

”Varje samhälle behöver, för att kunna fungera på tillbörligt sätt, en utvecklad religiös eller åtminstone etisk doktrin i syfte att vägleda sina medborgare i en godartad riktning. Sverige vägleddes ända in i modern tid av kristendomen…Det är när detta intrikata normsystem börjar upplösas i sina fogar som verkligt svårartade problem – drogmissbruk, ökad brottslighet, moralisk perversion, en känsla av tillvarons meningslöshet – uppstår och tilltar. Enbart humanistisk/politisk övertygelse räcker inte för att fylla det religiösa vakuumet. En sekulariserad tänkare som…insåg detta enkla faktum var polacken Leszek Kolakowski, vilken erkände religionens…värden utan att själv vara aktivt troende. Bland annat kritiserade Kolakowski i en uppmärksammad debattbok det faktum att moderna kristna kyrkor tenderar att avskaffa Djävulen som sinnebild för det onda.”

Jag stoppar där – nu får de av er, kära  läsare, som vill veta mera om Sveriges destruktörer själva köpa boken!

Enklaste sättet att göra detta är att sätta in 190 kronor (inklusive porto) på plusgirokonto 85 95 89 – 4, alternativt bankgiro 5682 – 0392; adressen är Stiftelsen Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm. Glöm inte att ange att det är en beställning av ”Destruktörerna” som avses!