Posted tagged ‘Adolf Fredrik’

Valspråk från Gustaf Vasa till Carl XVI Gustaf

23 mars, 2022
Carl XIV Johan hämtades till Sverige. från Frankrike. Han antog som valspråk ”Folkets kärlek min belöning.”

Det är intressant att botanisera bland de svenska regenternas valspråk från Gustaf Vasa och framåt.

Notabelt är att till och med Gustaf IV Adolf innehöll alla utom fyra kungliga deviser hänsyftningar på Gud eller Herren. Därefter är det huvudsakligen fosterlandet och Sverige som gäller.

De flesta av valspråken är både välfunna och märgfyllda. Den klart mesigaste varianten är i mitt tycke vår nuvarande konungs För Sverige – i tiden. Det säger ju egentligen ingenting mer än det faktum att Sverige omnämns.

Annat var det förr.

Gustaf I Vasas valspråk löd Allt makt är av Gud. Det utgår från konceptet att den konungsliga makten är av Gud given, vilket först tillämpades av de frankiska kungarna från och med Pippin den lille. Därav följde att monarken var suverän och kunde bortse från folkviljan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungad%C3%B6met_av_Guds_n%C3%A5de

Gustaf Vasas äldste son, Erik XIV, myntade valspråket Gud giver åt vem Han vill. Den yngre brodern Johan III valde Gud vår beskyddare under det att hans son och efterträdare på tronen, katoliken Sigismund, frångick kutymen att nämna Gud och istället körde med För rätten och folket. Sigismund var kung både i Polen och Sverige, i Polen ända till 1632, Hans mamma var polska prinsessan Katarina Jagellonica.

Den yngste vasasonen, Carl IX, valde Gud min tröst som sitt valspråk medan sonen Gustaf II Adolf – även kallad ”den store” – fastnade för Med Gud och segrande vapen. Då krigarkungen Gustaf Adolf, som enligt en svensk historiker med tiden lär ha blivit ”tämligen fet”, inte hade någon legitim son följdes han på tronen av dottern Kristina som menade att Visheten är rikets stöd.

Kristinas kusin Carl X Gustaf regerade och krigade under parollen I Gud mitt öde – Han skall göra det. Efterträdaren Carl XI, ”Gråkappan”, valde som kunglig devis Herren är vorden min beskyddare. Sonen Carl XII, som låg ute i fält under den absoluta merparten av sin regeringstid i början av 1700-talet, myntade Med Guds hjälp.

Carl XIIs syster Ulrika Eleonora satt på tronen endast ett år men hann i alla fall kläcka ur sig valspråket I Gud mitt hopp. Då hon överlämnade kronan till sin tyske make Fredrik I – troligen en av våra mest odugliga monarker – lät hon valspråket följa med.

Efterföljaren Adolf Fredrik hämtades från Tyskland och han klämde i med Statens välfärd min välfärd. Sonen Gustaf III nöjde sig med tidernas kortaste valspråk bestående av ett enda ord: Fäderneslandet. Sonen Gustaf IV Adolf, som enligt min mening var en betydligt bättre monark än propagandan ville göra gällande, var den siste konungen som valde att nämna Gud med Gud och folket.

Att Gud var på väg ut hade av allt att döma med att den Franska revolutionens sekulära tankar om frihet, jämlikhet och broderskap från 1789 vann allmän burskap. Sedan Gustaf Adolf nesligen avsatts i en statskupp som syndabock för nederlaget i kriget mot Ryssland 1808-09 utsågs Gustaf IIIs yngre broder hertig Carl (XIII) till monark med valspråket Folkets väl min högsta lag.

Efter Carl XIIIs frånfälle 1818 blev det åter aktuellt att hämta en konung utifrån. Valet föll på en av Napoleons generaler, marskalk Jean Baptiste Bernadotte, som var född i Pau i Frankrike. Han blev därför anfader till vår nuvarande kungafamilj under namnet Carl XIV Johan. Valspråket löd: Folkets kärlek min belöning.

Sonen Oscar I, eller om det var någon i hans stab som gjorde det, myntade parollen Rätt och sanning. Efter Oscars relativt korta regenttid tillträdde hans son Carl XV som svensk monark. Hans valspråk Land skall med lag byggas är måhända det mest kända av alla kungliga svenska valspråk.

Oscars yngre son Oscar II var först kung också över Norge och valde därför Brödrafolkens väl som paroll. När den svensk-norska unionen, till Oscars stora förtvivlan, upplöstes 1905 fick det bli Sveriges väl. Oscar var den siste svenske konung som lät kröna sig. Sonen Gustaf V, även kallas ”V-Gurra” eller tenniskungen, tog Med folket för fosterlandet som valspråk.

Efter Gustafs död 1950 blev sonen Gustaf VI Adolf konung med valspråket Plikten framför allt. Gustaf Adolf, som redan hunnit bli 67 år när han trädde till, kom att bli en verkligt folkkär monark. Han var även en framstående arkeolog som grävde en hel del i Italien.

Sedan Gustaf VI Adolf avlidit i hög ålder 1973 blev dennes sonson Carl XVI Gustaf svensk konung. Egentligen skulle dennes far, prins Gustaf Adolf, ha blivit kung men han omkom i en flygolycka 1947. Jag har redan inledningsvis konstaterat att Carl Gustafs valspråk För Sverige – i tiden i mitt tycke är mer än lovligt mesigt och intetsägande, men smaken är ju olika.

Vad som däremot är ett odiskutabelt faktum är att Carl XVI Gustaf regerat längre än någon annan svensk monark – imponerande 49 år när detta sätts på pränt!

Leve konungen! Leve revolutionen!

22 augusti, 2011

Gustaf III (1746-92, regent 1771-92).

Gustaf hjälte, kung och far, Sveriges skyddsgud, jordens ära
glade vi dig offer bära, och välsigna dina da´r.
Lagerkrönt oss återgiven, hjältemodets lön du har
medborgar´n räcker nu oliven, och den trumf ditt hjärta tar.
Gustaf hjälte, kung och far, Sveriges skyddsgud, jordens ära
glade vi dig offer bära, och välsigna dina da´r. Ack, av dig hans nit behagar, tacksam för din spira böjd
han prisar dina vishets lagar, skyddad, älskad, fri och nöjd.

Leve konungen! Leve revolutionen!

Så kan det ha låtit onsdagen den 19 augusti 1772, då konung Gustaf III genomförde sin statskupp i syfte att få slut på den så kallade frihetstidens oreda. Om nu statsvälvningen kan liknas vid en revolution – och det är nog tveksamt – så måste det ha varit tidernas snällaste: inget blod behövde nämligen flyta då konungen tillskansade sig mer makt på ständernas och adelns bekostnad. Ett konkret resultat av statskuppen blev 1772 års konstitution, som dock endast ägde bestånd till 1809.

För kretsar som intresserar sig för 1700-talet i allmänhet och den gustavianska tiden i synnerhet är det en självklarhet att minnas händelserna den 19 augusti för 239 år sedan. Sällskapet Gustaf III:s Wänner, som jag har äran att vara med i, högtidlighöll för sin del statsvälvningen med en traditionell ”revolutionsfest” på årsdagen av händelsen. Det åts god mat, sjöngs, spelades teater och bara umgicks. Hela härligheten ägde rum i villa Bellevue vid Roslagstull, en onekligen passande lokal för ändamålet.

Tända ljus skapade en tidsenlig belysning i Bellevue. Foto: Tommy Hansson

Bellevue uppfördes på Gustaf III:s initiativ sedan denne gjort sin berömda resa till Italien och Frankrike 1783-84. Han hade ursprungligen tänkt låta sin yngre broder, hertig Carl, husera i byggnaden men därav blev intet. I stället flyttade hovmålaren Lorens Pasch den yngre (1733-1805) in i det eleganta huset, som konungen själv säkerligen besökte ett antal gånger.

På andra sidan vägen sett från Bellevue ligger en ganska oansenlig byggnad i två våningar som skall ha varit tillhåll för Stockholms överståthållare Carl Sparre (1723-91), utsedd till sitt ämbete och utnämnd till generalmajor av kungen. Sedan han blivit änkeman lär Sparre ha tagit dit en försvarlig mängd damer ur den så kallade lätta brigaden.

För att återgå till revolutionen. Efter envåldshärskaren Carl XII:s frånfälle 1718 inträdde Sverige i en epok som var väsensskild från den karolinska tidens krigiska och totalitära stormaktsvälde. Sedan den totalt oduglige goddagspilten Fredrik I avlidit 1751 fick svenskarna en ny monark från Tyskland i Adolf Fredrik, som inte heller han fick något att säga till om.

1772 års revolutionärer var försedda med vita armbindlar. Foto: Tommy Hansson 

Samtidigt ledde den politiska turbulensen med stridigheter mellan partierna Mössor och Hattar till försvagad ekonomi, korruption och främmande makters inblandning i svensk politik. Det var för att göra slut på detta elände Gustaf III planlade och genomförde en statskupp, utan tvivel uppmuntrad därtill av sin moder, änkedrottning Lovisa Ulrika; denna var hjärnan bakom den misslyckade statskupp som 1756 hade sänt flera upproriska ädlingar till stupstocken.

Statsvälvningen sattes i verket i Stockholm den 19 augusti 1772. Hade det hela gått snett hade otvivelaktigt ett antal högt uppsatta huvuden fått rulla, troligen också den 26-årige kungens eget. De skickelsedigra händelserna inleddes med att Gustaf kallade in officerare och underofficerare till högvaktssalen på Kungliga Slottet. Talet slutade med orden:

Vill ni följa mig som edra förfäder följde Gustaf Vasa och Gustaf II Adolf, så vill jag våga liv och blod för er och fäderneslandets räddning.

Talet mottogs till all lycka entusiastiskt och bollen var i rullning: riksrådet som sammanträdde på Slottet arresterades och de mest inflytelserika mösspolitikerna sattes under bevakning. På eftermiddagen var det dags för kungen att rida ut i staden och mottaga stadsbornas hyllningar.

Glada och vackra revolutionsfirare. Foto: Tommy Hansson

Kring sin vänstra arm hade han knutit en vit armbindel, en attiralj som alla kungavänner bar för att kunna känna igen varandra under statsvälvningen. Den vita bindeln fortfor att vara en detalj på svenska militäruniformer till och med Gustaf IV Adolfs regering, då anti-gustavianerna såg till att den försvann.

Sammanfattningsvis blev Gustaf III:s statsvälvning en total succé. Inga dödsoffer krävdes och ingen saknade de gamla, käbblande politikerna. Den lade grunden till en välbehövlig nationell återhämtning och ett uppsving inom en rad samhällsfält. Gustaf genomförde bland annat betydande straffrättsliga reformer, gynnade kultur och vetenskap samt ökade religionsfriheten. Samtidgt försvagade han riket genom onödiga krigshandlingar mot Ryssland och stötte sig med adeln, vilket ledde till mordattentatet på operamaskeraden den 16 mars 1792.

Men det är en annan historia, som jag kanske berättar en annan gång.